Verklaring namens V&O voorgelezen door Babette Lemmer tijdens de raadsvergadering van 12-05-2014


Geachte collega raadsleden, college, leden van de pers, aanwezigen op de publieke tribune

Er is sinds 10 dagen een storm door het eens zo rustige en wellicht voorspelbare politiek leven in Vaals gegaan.

Door een schrijven wat vanochtend in de pers is verschenen, uitlatingen op facebook, ontvangen reacties van kiezers, op welke manier dan ook nopen ons om een korte reactie te geven.

Het hele verhaal omtrent de wisseling van kandidaat wethouder namens V&O is een verhaal met een langere geschiedenis,ruim voor de verkiezingen. Dit is niet zomaar ontstaan. V&O is niet over 1 nacht ijs gegaan.

Maandag 28 april – de avond voordat dhr. Vroemen en mevr. Quaedackers op vakantie zouden gaan is er een gesprek tussen hen, de fractieleden van V&O, dhr. Sparla en in het bijzijn van een onafhankelijke – deze laatste op verzoek van mevr. Quaedackers.
Die avond is aangegeven, dat het voor de fractie V&O het definitief onbespreekbaar was dat mevr. Quaedackers een plaats in de raad zou innemen namens V&O terwijl haar partner, dhr. Vroemen wethouder zou zijn.
Daarbij zijn er 2 scenario’s geschetst die voor de fractie V&O aanvaardbaar waren:

- dhr. Vroemen wordt wethouder, maar mevr. Quaedackers ziet af van de haar toekomende raadszetel. Hierbij zou de nieuwe periode van wethouderschap van dhr. Vroemen door de fractie met een positieve insteek aangegaan worden.
- indien mevr. Quaedackers toch aanspraak maakt op de haar toekomende raadszetel, dan zou de kandidaatstelling voor een wethouderspost van dhr. Vroemen voor de fractie V&O niet bespreekbaar zijn. Er zou dan op zoek gegaan worden naar een andere wethouderkandidaat- eventueel zelfs van buiten de gemeente Vaals - waarbij dhr. Vroemen zijn plaats in de raad zou blijven bezetten c.q. ruimte zou maken voor mevrouw Quaedackers.

Tot donderdagavond 1 mei 20.30 uur was dhr. Vroemen voor V&O dè wethouderkandidaat. Op dat tijdstip is vanaf het vakantieverblijf van mevr. Quaedackers het bericht gekomen, dat zij aanspraak bleef maken op de haar toekomende raadszetel. Daarop is besloten op zoek te gaan naar een andere kandidaat wethouder.
De naam van een andere kandidaat was toen absoluut nog niet in beeld.


Persbericht d.d. 07-05-2014

P E R S B E R I C H T
V&O: Paul de Graauw beoogd wethouder gemeente Vaals

De gemeenteraadsfractie van V&O beveelt Paul de Graauw aan als wethouder in het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Vaals.
Paul de Graauw (60 jaar) was van 2010 – 2014 raadslid voor V&O in Vaals, waarvan de laatste 3,5 jaar als fractievoorzitter. Ook voor dit raadslidmaatschap is Paul de Graauw altijd zeer betrokken geweest bij de Vaalse samenleving. Zo was hij tussen 2002 en 2010 reeds lid van diverse raadscommissies.
Peter Sparla, bestuurslid en woordvoerder namens V&O is erg tevreden over de gekozen kandidaat. “Paul de Graauw heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid bij Vaals en veel ervaring in de lokale politiek. De portefeuille van Mens & Voorzieningen die hij gaat bemannen sluit daar goed op aan. V&O ziet in Paul de Graauw dan ook een uitermate geschikte opvolger voor Jean Vroemen, die vanuit een dualistisch perspectief volgens V&O minder benoembaar was als wethouder. Nicole Quaedackers, Jean Vroemen’s partner, zou immers in het geval dat Jean Vroemen tot wethouder zou worden benoemd in de raad komen en V&O hecht sterk aan een duaal stelsel met een strikte scheiding tussen uitvoerende (college) en controlerende (gemeenteraad) macht."
Paul de Graauw zelf is zeer vereerd met de voordracht. “Ik wil me vanuit V&O inzetten voor Vaals. Ik hecht sterk aan het lokale. We zien in de samenleving een ontwikkeling waarin burgers steeds vaker samenredzaam zijn. Die maatschappelijke energie wil ik als wethouder ondersteunen en benutten.”
Als de gemeenteraad in de raadsvergadering van 12 mei akkoord gaat dan zal Paul de Graauw worden benoemd als wethouder.Persbericht d.d. 02-04-201
Vaals
Coalitievorming V&O, Lokaal! en PvdA definitief

Nieuwe coalitie Vaals rond

De nieuwe coalitie in Vaals is rond. De gemeente wordt bestuurd door V&O, Lokaal en PvdA.

Daarmee blijft het college ongewijzigd. Voor V&O wordt Jean Vroemen opnieuw wethouder, namens Lokaal Jean- Paul Kompier en Juliette Verbeek is de wethouder namens de PvdA.

De partijen hebben een akkoord bereikt met de titel 'Een uitnodiging om mee te doen'. Dat plan gaat er vanuit dat iedereen in Vaals mee moet doen.

Op 12 mei buigt de gemeenteraad zich over het coalitieakkoord.

Bron: L1


Persbericht d.d.02-04-2014

In de afgelopen week zijn door informateur Peter Simons oriënterende gesprekken met alle politieke partijen gevoerd. Gebleken is dat de coalitievoorkeur V&O, Lokaal! en PvdA op de steun van al deze partijen kan rekenen. Het advies van de informateur om programmatische onderhandelingen te starten om te komen tot een coalitieakkoord en de vorming van


Grandioos resultaat.

Na de verkiezingswinst die V&O geboekt heeft in 2010 was het afwachten hoe de kiezer nu- in 2014 - zijn stem zou uitbrengen en of V&O weer met drie zetels in de gemeenteraad zou mogen plaatsnemen. De verkiezingsuitslag was nog verrassender en gaf een resultaat waar we niet van hebben durven dromen.
Bijna een derde van de Vaalsenaren die gestemd hebben kleurden het bolletje voor een V&O-kandidaat rood in.
Maar liefst 1231 stemmers deden dat.
In totaal zijn er 3759 Vaalsenaren geweest die de moeite hebben genomen om te gaan stemmen.

We beseffen, dat deze uitslag en geschonken vertrouwen voor V&O een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. We gaan er wederom hard aan werken om dit niet te beschamen.
De gesprekken om tot een coalitie te vormen zijn op de achtergrond al gaande. Zodra daar meer over te vertellen valt zult u dat ook hier kunnen lezen.

Wilt u graag een overzicht van de volledige verkiezingsuitslag klik op deze link:

Verkiezingsuitslag gemeente Vaals 2014.

Graag willen wij de mensen die hun stem aan V&O hebben gegeven hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen.
Heeft u vragen of opmerkingen,suggesties, laat u dit ons dan weten.
U kunt dat doen door te reageren via de website of direct bij een van de leden. Langs welke weg dan ook.Wethouder Jean Vroemen voert bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, de lijst van de fractie Scheffers – Vrij en Onafhankelijk (V&O) aan. Voor Jean Vroemen is dit de tweede keer als lijsttrekker. Fractievoorzitter Paul de Graauw neemt plaats 2 van de lijst in. De komende periode wordt gewerkt aan het verder samen stellen van de lijst van V&O